THE OPEDUCA PROJECT

DEVELOPING OPEN EDUCATIONAL REGIONS
FOR FUTURE-ORIENTED LEARNING AND TEACHING
ANYTIME, ANYPLACE, WITH ANYBODY, THROUGH ANY DEVICE

540384-LLP-1-2013-1-NL-COMENIUS-CMP
Funding Agency: European Commission, Lifelong Learning Programme - COMENIUS
Project Duration: October 2013 - March 2016
Partners: 19
EU countries: 8

We have translated a shorter versions of the Project Description in each Partner Language which you can access through the links on the right side.


Short version Project Descriptions:


Miksi tämä projekti ?Kokemuksemme mukaan innovatiivisuus (luovuus) on osa koulutusta, mutta yhtenäisyys puuttuu. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa tarvitaan, jotta innovatiivisuuden keskeiset asiat/osat/elementit voidaan sitoa yhteen osaksi parempaa koulutusta . Tämän hankkeen  pääasiallinen tehtävä on  yhdistää koulut ja työelämä. On tärkeää, että koulutuksesta saatavat tiedot ja taidot pystytään  sovittamaan työmarkkinoiden vaatimuksiin ja siksi projekti määrittelee ja testaa erilaisia lähestymistapoja monilla EU alueilla. Yhteisistä kokemuksista syntyy Eurooppaan Open Educational alueiden projekti ( OPEDUCA ) , jossa koulut , teollisuus, tiedeyhteisöt ja hallitukset tekevät yhteistyötä koulutuskumppaneina. Näiden sidosryhmien kokemukset tuodaan esiin poliitikoille, koulun johdolle ja teollisuudelle.

8 EU maan ja 19 kumppanin konsortioKonsortiossa on osallistujia koko Euroopasta, joten projekti nostaa esiin monenlaiset eurooppalaiset näkökulmat ( Pohjoismaat ja Etelä-Euroopan maat , entisten sosialististen maiden Euroopan unionin uudet jäsenet , keskitetyn ja hajautetun hallinnon edustajat  ja erilaisten  ??yhteistyötraditioiden tahot ) . Eri alueiden kumppaneiden yhteistyö tarjoaa hankkeelle hyvät lähtökohdat saada selville, mitä kaikkia taitoja tarvitaan. Kaikki kumppanit ovat kokeneita ja he ovat tällä hetkellä mukana sekä useissa EU-hankkeissa että oman maansa koulutuspoliittisissa työryhmissä. Yhteinen pyrkimys on kehittää  lähestymistapa , joka toimii niin omilla alueilla kuin kaikilla EU alueilla . 

  

Tunnuspiirteenä InnovatiivisuusEnsimmäiseksi on tärkeää yhdistää keskeiset aihealueet ( tiede , yrittäjyys , tieto- ja viestintätekniikka , aktiivinen kansalaisuus , kielet jne. ) osaksi opetussuunnitelman uusia pedagogisia ratkaisuja . Toiseksi on tärkeää kehittää koulutusta, joka rakenteellisesti yhdistää työelämän ja koulutuksen niin että välitön yhteistyö koulutuskumppaneita onnistuu. Kolmanneksi on tärkeää, että opettajat aineen hallinnan asiantuntijoina toimivat  lisäksi nuorten oppijoiden fasilitaattoreina/ohjaajina/opastajina.Päämäärät ja tavoitteetPyrimme kehittämään opetusta ja oppimista niin, että sekä koulutusprosessi että sen lopputulokset edistävät sekä tietopohjaista taloutta että kasvavaa työllistyyttä kaikilla ja erityisesti niillä aloilla, jotka edistävät yhteiskunnan ja teollisuuden yhä kestävämpää kehitystä. Tähän tarvitaan uuden  sukupolven korkeaa ammatillista taitoa ja osaamista, jotta he tulevaisuuden yrittäjinä pystyvät muuttamaan ideat toiminnaksi.


Hankkeen tavoitteet ovat(1) Etsiä, miten rakennetaan kaikkiin olennaisiin oppiaineisiin täysin integroituva jatkuva oppimisprosessi perus- ja toisen asteen opinnoista jatko-opintoihin saakka.
(2) Kehittää ja toteuttaa käytännössä yrittäjyysopintoja siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa ja reflektoida oppimistaan luodessaan ja esittäessään tulevaisuuden kannalta relevantteja liiketoimintamalleja.
(3) Määritellä ja kuvailla tapoja, joilla koulun ja työelämän välinen kuilu ylitetään tiedottamalla yhteistyössä tapahtuvan koulutuksen mahdollisuuksista.
(4) Kehittää työmarkkinoihin ja asiantuntijuuteen perustuva eurooppalainen opettajien täydennyskoulutusohjelma, joka pitää sisällään autenttisen opettajien verkoston, e-kirjoja, opetusmateriaalien vaihdon jne.
(5) Tehdä “Tiedon portaat” ja “bisnesluokka” selonteot poliitikoille, kouluhallinnolle ja yrityksille Euroopan eri kielillä.
(6) Tehdä empiiriseen aineistoon perustuvaa tutkimusta avoimen oppimisympäristön rakentamisesta ja toiminnasta.

Vaikutus & eurooppalainen lisäarvoLuokkahuone on korvattu paikallisella ja rajat ylittävällä oppimisella tosielämässä, kirjat korvattu avoimella oppimisympäristöllä - tämä kaikki vaikuttaa nuorten kehittymiseen. Projekti tukee Euroopan työllisyystavoitetta saattamalla nuoret suoraan kanssakäymiseen yritysten kanssa, joista tulee nuorten koulutuskumppaneita heidän kouluaikanaan. Erilaiset eurooppalaiset yritykset tarjoavat erinomaisia ja arvokkaita oppimisareenoita. Koulujen sekä työelämän ja tieteen kumppaneiden kokonaisvaltainen lähestymistapa auttaa EU:n ponnisteluissa pitää Eurooppa innovaatioiden, työn, kulttuurin sekä kestävän kehityksen eturintamassa nuoriin ja koulutukseen investoimalla.

KestävyysNopeutamme näitä päämääriä laaja-alaisen sidosryhmäyhteistyön avulla. Kumppanit pyrkivät tuloksiin, jotka voidaan juurruttaa osaksi koulujen jokapäiväistä toimintaa eri puolilla Eurooppaa. Tämä on avointen opetusympäristöjen tuntomerkki. Kyetäkseen tukemaan EU:n Komission politiikkaa yhteenliittymä kohdistaa huomionsa kestävään kehitykseen siten, kuin se on esitetty tässä uudessa lähestymistavassa koulutukseen.